supervizija6

Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot savu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti, un tā tiek īstenota kā reflektīva darbība, kas notiek konstruktīvi un ar klientu savstarpējā atbildībā.

 

Supervīzijai izšķir vairākas formas:
Individuālā supervīzija – supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā. Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, uzticēšanās un atklātības gaisotni. Uzsākot profesionālas attiecības, supervizors un supervizējamais veido kopīgu telpu. Īpaši būtisks kļūst dialogs kā vienota mijiedarbība, kurā palielinās individuāla ieguldījuma nozīme. Atšķirībā no patstāvīgas zināšanu un informācijas studēšanas tajā tiešā veidā tiek iegūta jauna sapratne un jauna pieredze uz vienotas izpratnes un savstarpējā dialoga bāzes.
Grupas supervīzija – ir speciālistu konsultēšana vairāku personu klātbūtnē. Grupu supervīzijā iesaistītie speciālisti neveido vienu personālu, bet supervīzijā ņem dalību nākot no dažādām iestādēm. Grupu supervīzijai ir liela nozīme tieši izglītojošā supervīzijā, kad tiek apspriesti diagnostiskie jautājumi, kas saistīti ar atlasi un efektīvu darbošanos grupā. Grupu supervīzijas priekšrocība slēpjas faktā, ka tā veido dabisku vidi profesionālajai socializācijai un šādi ir iespējams arī gūt nepastarpinātu pieredzi.
Komandas supervīzija – to izmanto personāla kvalifikācijas pilnveidošanai savas organizācijas ietvaros. Piedaloties visai darbinieku komandai, tiek analizēts tas veids, kādā komandas locekļi dod savu ieguldījumu un sastrādājas izvirzītā mērķa sasniegšanā.
Vadītāju supervīzija – visbiežāk notiek, supervizoram individuāli strādājot ar organizācijas vadītāju un risinot vadītāja un personāla sadarbības jautājumus. Supervīziju gaitā vadītājs var pilnveidot savas vadīšanas prasmes, paplašināt izpratni par saskarsmes procesiem vai, citiem vārdiem, – paaugstināt savu sociālo un emocionālo kompetenci. Šajā gadījumā vadītāji saņem gan atbalstu, gan risina dažādas vadības dilemmas, piemēram, darbinieku motivēšanu, krīzes vadību, konfliktus, u.c. problēmas. Vadītāju supervīzija ir ļoti būtiska, jo vadītājs organizācijā ir atbildīgs par struktūras veidošanu, organizācijas kultūras un labvēlīga mikroklimata uzturēšanu, un bieži tieši vadītāji savā darba praksē sastopas ar visdažādāko jautājumu risināšanu – konflikta situācijām darba vidē, informācijas aprites grūtībām, darbinieku atšķirīgajām gaidām un kompetenci, atbildību par darba efektivitāti un tml.
Organizāciju supervīzija – ir mērķtiecīgi plānoti organizācijas mēroga pasākumi, lai paaugstinātu organizācijas efektivitāti un/vai lietderību un/vai veicinātu organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Mērķis ir uzlabot organizācijas spējas regulēt tās iekšējo un ārējo funkcionēšanu un attiecības.

Organizāciju pilnveides uzdevums ir:

* paaugstināt savstarpējās uzticības līmeni darbinieku starpā,
* paaugstināt darbinieku apmierinātības līmeni un apņemšanos,
* palīdzēt atklāt problēmas, nevis ignorēt tās,
* efektīvi risināt konfliktus,
* veicināt sadarbību starp darbiniekiem,
* paaugstināt organizācijas problēmu risināšanas spējas,
* ieviest procesus, kas palīdzēs turpmāk uzlabot organizācijas darbību.

Organizācijas diagnostika – tās mērķis ir detalizēti izpētīt organizācijas problēmas, lai noteiktu to izraisošos faktorus un spēkus, un apkopot iegūto informāciju, lai kopīgi izlemtu, kā īstenot iespējamos risinājumus identificētajām problēmām.
Organizācijas supervīziju piemēro vairāk lielai organizācijai, kurai ir vairākas struktūrvienības. Šis supervīzijas veids var paredzēt struktūrvienību vadītāju kopīgas supervīzijas sesijas grupas formā.  Ja vienā organizācijā ir vairākas struktūras vai vairākas projektu grupas ar specifiskiem darba uzdevumiem, tad supervīzija ir labs instruments, ar kura palīdzību var nodrošināt vienota mērķa uzturēšanu un adekvātu informācijas apriti veidojot vienotu lielās komandas darbu.